Accessibility Tools

ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 7

The Criminal Court for Corruption and Misconduct Case Region VII

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 7

ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 7 ร่วมกับศาลยุติธรรมในจังหวัดสมุทรสงคราม จัดโครงการวันรพี ประจำปี 2566image
image

         เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2566 เวลา 08.00 นาฬิกา ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 7 ร่วมกับ ศาลแรงงานภาค 7 ศาลจังหวัดสมุทรสงคราม และศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม จัดโครงการวันรพี ประจำปี 2566 เนื่องในวันที่ 7 สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์  โดยนายประดิษฐ์ จิตต์จำนงค์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๗ เป็นประธานในพิธี นำคณะข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม รวมถึงข้าราชการหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมในจังหวัดสมุทรสงคราม ได้แก่ พนักงานอัยการ ตำรวจ ทนายความ สำนักงานคุมประพฤติ สำนักงานบังคับคดี สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนฯ ราชทัณฑ์ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธีทางศาสนา พิธีวางพวงมาลา และกล่าวสดุดี เพื่อเทิดพระเกียรติคุณพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย ณ บริเวณลานหน้าศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 7 ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

         และในวันเดียวกัน เวลา 10.00 นาฬิกา นายประดิษฐ์ จิตต์จำนงค์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 7 มอบหมายให้นายชัยชะรัตน์ ชูแก้ว ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 7 เข้าร่วมในพิธีเปิดกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในวันรพี ประจำปี 2566 และสาธิตการขายทอดตลาดจำลอง แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นการส่งเสริมให้เยาวชนมีความรู้และเพิ่มพูนทักษะทางด้านกฎหมายอันเป็นการสร้างอนาคตที่ดีของชาติต่อไป ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม ณ ห้องประชุมชั้น 3 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image เอกสารแนบ