Accessibility Tools

ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 7

The Criminal Court for Corruption and Misconduct Case Region VII

News
ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 7 ประชุมคณะทำงานโครงการจัดประกวดคัดเลือกศาลดีเด่นที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2 ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 7 จัดโครงการ “ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 7 สัญจรพบประชาชน” ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 7 เข้ารับชมผลการดำเดินการตามนโยบายของประธานศาลฎีกา ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 7 จัดกิจกรรมนวดบำบัด ออฟฟิตซินโดรม (Office Syndrome) ให้แก่บุคลากรภายในศาล ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 7 ประชุมตรวจรับพัสดุฯ รักษาความปลอดภัยอาคารศาลและสถานที่ ประจำเดือนเมษายน 2567

 

    ศูนย์คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญา    

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image