Accessibility Tools

ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 7

The Criminal Court for Corruption and Misconduct Case Region VII

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 7

ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 7 เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดระเบียบบริหารราชการและการปฏิบัติงานของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางและศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ครั้งที่ 1/2566 โดยระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (ZOOM Meeting)image
image

              เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 นาฬิกา นายประดิษฐ์ จิตต์จำนงค์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๗ พร้อมด้วยนายตรียศ ศรีเอี่ยมสะอาด เลขานุการศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 7 และนางสาวสุจินต์ ช่อไสว ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๗ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดระเบียบบริหารราชการและการปฏิบัติงานของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางและศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ครั้งที่ 1/2566 โดยระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (ZOOM Meeting) ณ ห้องประชุมชั้น 1 ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 7 ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

image เอกสารแนบ